Event Ranking

Ukrainian Cup 2012


Medals # Name Nationality Result Announced Points Penalties
1. Oleksandr Bubenchykov UKR 207 m 175 m 103.5 0
2. Alexey Sokolov UKR 168 m 50 m 84 0
3. Dmitry Liapin UKR 125 m 100 m 62.5 0
4. Valentin Kuznetsov UKR 117 m 125 m 54 4
5. Yuri Gunda UKR 104 m 50 m 52 0
6. Mykhailo Koshmak UKR 80 m 25 m 40 0
7. Vitaliy Sizenko UKR 79 m 25 m 39.5 0
8. Sergey Bas UKR 75 m 75 m 37.5 0
9. Konstantin Topor UKR 75 m 60 m 37.5 0
10. Vitaliy Pokotilo UKR 75 m 40 m 37.5 0
11. Dmitry Petrik UKR 84 m 50 m 37 5