Event Results

Fun Freediving Competition. Kyiv


Start Diver Gender Discipline Line Official Top AP RP Card Points Remarks
1 Udovenko Alena F CWT 00:00 40 m 40 m WHITE 40 Ok
2 Roman Zhilinskiy M CWT 00:00 40 m 40 m WHITE 40 Ok
3 Yurii Yevtushenko M CWT 00:00 35 m 35 m WHITE 35 Ok
4 Pavlo Chornobai M CWT 00:00 40 m 40 m WHITE 40 Ok
5 Udovenko Alena F FIM 00:00 35 m 35 m WHITE 35 Ok
6 Yurii Yevtushenko M FIM 00:00 30 m 30 m WHITE 30 Ok
7 Skidan Evgeni F FIM 00:00 41 m 39 m YELLOW 36 No tag
8 Volodymyr Isataiev M FIM 00:00 35 m 35 m WHITE 35 Ok
9 Pavlo Chornobai M FIM 00:00 40 m 35 m YELLOW 29 No tag,rp<ap
10 Roman Zhilinskiy M FIM 00:00 45 m 45 m WHITE 45 Ok